Có 1 kết quả:

hạp cốc

1/1

hạp cốc

giản thể

Từ điển phổ thông

khe núi, hẻm núi, hẽm núi