Có 1 kết quả:

du du

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài vật lạ. Theo Sơn Hải kinh thì con Du du giống như con ngựa nhưng lại có bốn sừng, mắt như mắt dê, đuôi dài như đuôi trâu.