Có 1 kết quả:

hiệp thạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên hiệu của Phạm Sư Mạnh, danh sĩ đời Trần. Xem tiểu sử ở vần Mạnh.

Một số bài thơ có sử dụng