Có 1 kết quả:

hiệp thạch tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tập thơ của Phạm Sư Mạnh, viết bằng chữ Hán.