Có 1 kết quả:

sùng binh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ưa chuộng việc chiến tranh.