Có 1 kết quả:

sùng đức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quý chuộng nết tốt — Coi trọng người có nết tốt.