Có 1 kết quả:

sùng kính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rất tôn trọng.