Có 1 kết quả:

sùng lâu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Toà nhà lầu cao — Chỉ nhà quyền quý. Thường nói: Sùng lâu kiệt các ( lầu cao gác lớn ).