Có 1 kết quả:

sùng bi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dựa bia cao, chỉ sự ghi nhớ công đức của bậc anh hùng. Thường nói: Sùng bi vĩ tượng ( dựng bia cao, đắp tượng lớn ).