Có 1 kết quả:

sùng hư danh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chuộng cái tiếng tăm hão huyền.