Có 1 kết quả:

sùng trọng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Coi làm cao quý đáng kính lắm. Cũng như: Tôn trọng.

Một số bài thơ có sử dụng