Có 1 kết quả:

sùng lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cao lớn đẹp đẽ.