Có 1 kết quả:

cư lai

1/1

cư lai

phồn thể

Từ điển phổ thông

núi Cư Lai ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc