Có 1 kết quả:

yêm tư

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên núi ở tỉnh Cam Túc. § Theo truyền thuyết, mỗi ngày mặt trời lặn ở núi đó, nên lúc nhá nhem tối gọi là “nhật bạc yêm tư” 日薄崦嵫.
2. Chỉ lúc tuổi già, mộ niên. ◇Từ Lăng 徐陵: “Dư yêm tư kí mộ, dong tấn bà nhiên, phong khí di lưu, biêm dược vô bổ” 余崦嵫既暮, 容鬢皤然, 風氣彌留, 砭藥無補 (Báo duẫn nghĩa thượng thư 報尹義尚書).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên núi, ở phía tây huyện Thiêh thuỷ, tỉnh Cam t1c.

Một số bài thơ có sử dụng