Có 1 kết quả:

băng liệt

1/1

băng liệt

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vỡ, gãy, rạn vỡ