Có 1 kết quả:

lam khí

1/1

lam khí

phồn thể

Từ điển phổ thông

khí núi ẩm ướt bốc lên

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hơi núi.

Một số bài thơ có sử dụng