Có 1 kết quả:

tung hô

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lời chúc tụng thiên tử ngày xưa. § Cũng gọi là “hô tung” 呼嵩, “tam hô” 三呼, “sơn hô” 山呼.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kêu to mà chúc tụng nhà vua. Do điển Vũ đế nhà Hán đi tới núi Tung sơn thì nghe tiếng hô chúc tụng.

Một số bài thơ có sử dụng