Có 2 kết quả:

đínhđỉnh

1/2

đính

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. đỉnh đầu
2. chỗ cao nhất

đỉnh

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. đỉnh đầu
2. chỗ cao nhất