Có 1 kết quả:

khu ngô

1/1

khu ngô

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

núi cao không bằng phẳng