Có 1 kết quả:

tằng

1/1

tằng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(xem: lăng tằng 崚嶒)

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) “Lăng tằng” 崚嶒: xem “lăng” 崚.

Từ điển Thiều Chửu

① Lăng tằng 崚嶒 cao chót vót.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 崚.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng núi cao vượt lên, cao ngất.

Từ ghép 1