Có 1 kết quả:

ba trủng

1/1

ba trủng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ven núi

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên núi, một ở tỉnh Thiểm Tây, một ở tỉnh Cam Túc, Trung Hoa.