Có 2 kết quả:

hâmkhâm

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ cao, hiểm trở của núi.

khâm

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. cao và hiểm trở, hiểm hóc
2. đỉnh núi cao

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Cao và hiểm, hiểm hóc;
② Đỉnh núi cao.