Có 1 kết quả:

tâm sầm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng núi cao ngất.