Có 1 kết quả:

tâm ngâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng núi cao và nhọn.