Có 1 kết quả:

sàm nham

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Sàm hiểm 巉嶮.

Một số bài thơ có sử dụng