Có 1 kết quả:

nham tuyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sườn núi và suối, chỉ nơi ở ẩn.

Một số bài thơ có sử dụng