Có 1 kết quả:

nham động

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hang núi đá.

Một số bài thơ có sử dụng