Có 1 kết quả:

nham tường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bức tường cao.