Có 1 kết quả:

nham thạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lớp đất đá ở vỏ trái đất.

Một số bài thơ có sử dụng