Có 1 kết quả:

nham huyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Nham động 巖洞.