Có 1 kết quả:

nham dã

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sườn núi và cánh đồng, chỉ nơi ở ẩn.

Một số bài thơ có sử dụng