Có 1 kết quả:

nham hiểm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thế núi khó khăn — Ta còn hiểu là lòng dạ độc ác, nhiều mưu kế hại người. Đoạn trường tân thanh có câu: » Bề ngoài thơn thớt nói cười, bề trong nham hiểm giết người không dao «.