Có 1 kết quả:

xuyên phổ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tức “Đường nạp-Ước hàn-Xuyên phổ” 唐納·約翰·川普 Donald John Trump, tổng thống thứ 45 Mĩ Quốc.