Có 1 kết quả:

xuyên khung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một vị thuốc bắc, tức cây Khung cùng của tỉnh Tứ Xuyên.