Có 1 kết quả:

châu quan

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Quan nhậm chức trong một châu.
2. Trưởng quan một châu (từ thời nhà Tống tới thời nhà Thanh).

Một số bài thơ có sử dụng