Có 1 kết quả:

châu uý

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Quan cai trị một châu.

Một số bài thơ có sử dụng