Có 1 kết quả:

châu tôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng gọi vị quan đứng đầu một châu.