Có 1 kết quả:

châu lư

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa là một khu vực hành chánh, “châu” 州 và “lư” 閭 gọi gồm lại. Sau phiếm chỉ làng xóm. ◇Lễ Kí 禮記: “Cố châu lư hương đảng xưng kì hiếu dã, huynh đệ thân thích xưng kì từ dã” 故州閭鄉黨稱其孝也, 兄弟親戚稱其慈也 (Khúc lễ thượng 曲禮上).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làng xóm.

Một số bài thơ có sử dụng