Có 1 kết quả:

tuần thú

1/1

tuần thú

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

quan đi tuần tra vùng mình cai quản

Một số bài thơ có sử dụng