Có 1 kết quả:

tuần điếm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chòi canh gác ban đêm. Thơ Nôm thời Hồng đức: » Tuần điếm kìa ai khua mõ cá «.