Có 1 kết quả:

tuần dặc

1/1

tuần dặc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đi tuần trên biển, tuần tra bằng tàu