Có 1 kết quả:

tuần phủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức quan đứng đầu một tỉnh nhỏ.