Có 1 kết quả:

tuần tra

1/1

tuần tra

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tuần tra, đi tuần