Có 1 kết quả:

tuần hành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi lòng vòng trong một khu vực.