Có 1 kết quả:

tuần kiểm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tuần cảnh 巡警.