Có 1 kết quả:

tuần hàng

1/1

tuần hàng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đi tuần bằng tàu trên biển