Có 1 kết quả:

tuần cảnh

1/1

tuần cảnh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cảnh sát tuần tra

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhân viên công lực hoặc quân đội đi lòng vòng trong một khu vực để giữ an ninh.