Có 1 kết quả:

tuần hồi

1/1

tuần hồi

phồn thể

Từ điển phổ thông

đi loanh quanh, đi lang thang