Có 1 kết quả:

tuần phòng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi lòng vòng trong một khu vực để ngăn ngừa việc bất trắc.