Có 1 kết quả:

sào nam

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm tổ ở hướng nam, do câu Việt điểu sào nam chi ( chim Việt làm tổ trên cành cây hướng nam ), chỉ long dạ hướng về tổ quốc.

Một số bài thơ có sử dụng